There was an error in this gadget

Tuesday, 1 November 2011

Tatabahasa


Soalan
Universiti Pendidikan Sultan Idris akan menganjurkan Seminar Pendidikan Bahasa Melayu.  Sebagai seorang guru yang berpengalaman, anda berminat untuk menghantar sebuah kertas kerja yang bertema “ Pengajaran Tatabahasa Berdasarkan Konteks”.  Skop kertas kerja anda ialah:
(a)    Prinsip-prinsip pengajaran tatabahasa
(b)   Teknik-teknik yang sesuai untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks
(c)    Sediakan satu rancangan pelajaran untuk pengajaran tatbahasa berdasarkan konteks bagi murid Tahun 6, 

PENGENALAN
Tatabahasa sering dianggap orang sebagai subjek yang kering, membosankan dan kadangkala menakutkan. Ini  kerana kononnya tatabahasa hanya terdiri daripada rumus-rumus bahasa, sama halnya dengan Matematik. Bercakap mengenai tatabahasa seolah-olah bererti bercakap mengenai soal salah betul penggunaan bahasa semata-mata. Sekian lama pula telah tertancap pada benak kebanyakan orang bahawa tatabahasa mengekang gaya bahasa dan kreativiti.  Kata pepatah “Tak kenal maka tak cinta”. Mudah-mudahan dengan mengenal hakikat tatabahasa, tumbuhlah rasa cinta kepadanya. Hakikat bahasa pada asasnya ialah tatabahasa, dengan pengertian yang lebih dasar dan luas daripada sekadar subsistem yang terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Tatabahasa  berbentuk potensi akliah yang dikurniakan Tuhan kepada manusia. Potensi ini bukan sahaja dalam bentuk lahiriah yang terdiri daripada fonem, morfem, kata, frasa, klausa, ayat, dan wacana dalam bahasa yang tertentu, tetapi merupakan satu kemampuan akal yang dapat membentuk unsur-unsur bahasa yang disebut tadi dalam satu sistem semantik.
(a) Prinsip-prinsip pengajaran tatabahasa
(b) Teknik-teknik yang sesuai untuk pengajaran tatabahasa berdasarkan konteks

 DEFINISI TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya.
 • Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.
 • Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
 • Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti.  
TUJUAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1.     Menarik Minat murid
2.     Mengekalkan perhatian
3.     Membangkitkan rasa ingin tahu

 TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN TATABAHASA PILIHAN SAYA
 1. Teknik Main Peranan ( Lakonan, Drama. Lagu, Nyanyian dan Nasyid)
 • Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.
 • Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.
 • Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.
 • Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.
 1. Teknik Permainan Bahasa
 • Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
 • Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
 • Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
 • Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
 • merangsang interaksi verbal pelajar
 • menambah kefasihan dan keyakinan
 • menyediakan konteks pembelajaran
 • bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
 • bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan
 1. Teknik Latih Tubi
 • Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.
 • Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.
 • Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
 • Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu.
 • Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.
 1. Teknik Bercerita
 • Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.
 • Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.
 • Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar.
 • Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata.
 • Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
 • Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :
 • Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
 • Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.
 • Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.
 • Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
 • Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.
 • Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM.
 • Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.
 1. Teknik Inkuiri
 • Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
 • Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
 • Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar.
 • Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.
 • Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
 • Pengendalian teknik inkuiri ialah :
  1. Proses mengenali masalah
  2. Mengkaji ramalan
  3. Mengumpul maklumat
  4. Menganalisis
  5. Membuat rumusa

 1. Teknik Perbahasan
 • Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
 • Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah.
 • Antara manfaat teknik ini ialah :
 • Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan
 • Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur
 • Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
 • Mengemukakan hujah secara rasional, kritis dan kreatif.
 • Melatih kemahiran mendengar, menaakul, berhujah dan membidas.
 • Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar.
 • Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan.
 1. Teknik Kuiz
 • Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C).
 • Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.
 • Tujuannya ialah :
 • Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.
 • Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.
 • Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki.
 • Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.
 • Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.
 • Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu :
 • Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan.
Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar.
 1. Teknik Sumbangsaran ( Keratan akbhar, majalah,sajak, cerpen, prosa tradisional, novel, pantun, syair dan gurindan)
 • Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
 • Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.
 • Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.
 1. Teknik Soal Jawab
 • Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan
 • Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
 • Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.
 • Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.
 • Tujuan utama teknik soal jawab ialah :
 1. Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid
 2. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
 3. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.
 • Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.
 1. Teknik Simulasi
 • Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula.
 • Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
 • Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
 • Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
 • Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.
 1. Teknik Drama
 • Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.
 • Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan dll) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
 • Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.
 • Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu.
 • Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
 • Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.
 1. Teknik Perbincangan
 • Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85).
 • Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
 • Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Misalnya bermesyuarat, forum, seminar, bengkel, bahas dan debat.
 • Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat.
 • Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
 • Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :
 • Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
 • Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
 • Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan.
 • Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul.
 • Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya.

 1. Teknik Forum
 • Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk, dimana ia dijalankan secara formal.
 • Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
 • Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
 • Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas aktiviti.
 1. Teknik dialog

             

( c)  Sediakan satu rancangan pelajaran untuk pengajaran tatbahasa berdasarkan konteks bagi murid Tahun 6.
Kelas : Tahun Enam

Masa : 60 minit
Tajuk :
Masa : 80 minit
Tajuk : Melunas Rindu (Zon 4)
Genre : Novel

Fokus Utama:
 
10.4
 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, nilai dan pengajaran.
Aras 3: ii. Menganalisis nilai dan pengajaran dalam karya

Fokus Sampingan:
 
4.1
 Mengesan kecenderungan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan
Aras 1: i.Menentukan kecenderungan pendapat seseorang dalam menimbangkan sesuatu perkara.

Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i.Menganalisis nilai dan pengajaran dalam novel
ii Memberi pendapat yang rasional
iii.Menyenaraikan kata hubung yang terdapat dalam petikan yang diberi

Alat Bantu Mengajar : Teks Novel Melunas Rindu
Aktiviti : Minimum satu aktiviti untuk setiap objektif yang ingin dicapai.

Kemahiran Bahasa :Kemahiran Menulis
Kemahiran mendengar dan bertutur

Sistem Bahasa:
Tatabahasa
 :Kata hubung
Kosa Kata :Umum : menyerkup, bening, kaftan, cuak, canggung, terjengul, iras
Istilah
 : bonet, tawaduk, iqamat, mentor mentee, idealisme, dominasi

Pengisian Kurikulum:

Ilmu:Pertanian, Peraturan soaial
 
Nilai:Kasih sayang, berani, syukur
 
Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir
 

Refleksi P&P:Sama ada P&P berjaya atau tidak. Jika kurang berkesan, nyatakan punca kepada masalah itu.
No comments:

Post a Comment